Menu

Uitnodiging voor de ALV op 13 april a.s.

Uitnodiging voor de ALV op 13 april a.s.

De Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek zal plaatsvinden op 13 april a.s.

Aanvang 13.30 uur - Locatie: It Foarunder, Starteiland.

Agenda

1. Opening om 13.30 uur
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 maart 2023 (in te zien via e-captain) 3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag vereniging (in te zien via e-captain)

5. Jaarverslag penningmeester *)
- Vaststellen balans per 31 december 2023
- Vaststellen exploitatierekening over het jaar 2023

6. Begroting 2024/ contributie 2025
7. Afscheid van een aantal vrijwilligers
8. Uitreiking KWS-Hoofdprijs
9. Presentatie door weerman Jan Jonkman

10. Verkiezing bestuur**)
a. In overeenstemming met het rooster van aftreden treedt af en is herkiesbaar,
Jacob Boonstra als penningmeester van het bestuur. Voorgesteld wordt Jacob her te benoemen.
b. In overeenstemming met het rooster van aftreden treedt af en is herkiesbaar,
Marcel van der Kooi als 2e penningmeester. Voorgesteld wordt Marcel her te benoemen. c. Voorgedragen tot benoeming als nieuw bestuurslid PR & Sponsoring Timo Weda

11. Stand van zaken Stichting Skarsweagen (inclusief presentatie visie starteiland)

12. Rondvraag

*) De financiële stukken zijn een dag voorafgaand aan de vergadering op te vragen bij de penningmeester via penningmeester@kws-sneek.nl of in te zien vanaf 13.00 uur in It Foarûnder.

**) Eventuele tegenkandidaten voor de bestuursfuncties dienen uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk te zijn aangemeld bij het bestuur of via: bestuur@kws-sneek.nl

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top