Menu

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Uitnodiging tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek
op maandag 13 maart 2023
aanvang 19.30 uur.
locatie: grand-café de Walrus, ingang Grote Kerkstraat, Sneek


De vergaderstukken kunnen worden gedownload via de link in de agenda hieronder

Agenda

1. Opening om 19.30 uur

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 7 maart 2022 (download notulen ALV 7 maart 2022)

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Jaarverslag vereniging (download Jaarverslag 2022)

5. Jaarverslag penningmeester *)

a. Vaststellen balans per 31 december 2022
b. Vaststellen exploitatierekening over het jaar 2022

6. Begroting 2023/ contributie 2024

7. Afscheid van een aantal vrijwilligers

8. Uitreiking KWS-Hoofdprijs

9. Verkiezing bestuur **)

a. In overeenstemming met het rooster van aftreden treedt af en is herkiesbaar, Klaas Weissenbach als commissaris sectie wedstrijdzeilen. Voorgesteld wordt Klaas her te benoemen.

b. In overeenstemming met het rooster van aftreden treedt af en is herkiesbaar, voorzitter Karst Doevendans. Voorgesteld wordt Karst her te benoemen.

c. In overeenstemming met het rooster van aftreden treedt af en is niet herkiesbaar secretaris Trynke Schuurmans.
Voorgedragen wordt tot benoeming als nieuwe secretaris Frederika Rollema.

10. Stand van zaken Stichting Skarsweagen

11. Rondvraag

*) De financiële stukken zijn op te vragen bij de penningmeester via penningmeester@kws-sneek.nl een dag voorafgaand aan de vergadering of in te zien vanaf 19.00 uur in De Walrus
**) Eventuele tegenkandidaten voor de bestuursfuncties dienen uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk te zijn aangemeld bij het bestuur of via: bestuur@kws-sneek.nl


Back to top