iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Aankondiging

AANKONDIGING

voor  de

Sluitingswedstrijden

In alle erkende open eenheidsklassen

en het

Klassenkampioenschap Tirion 21

 

Georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.)

op 26 en 27 september 2015

te houden op het Sneekermeer.

 

1 DE REGELS
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013 - 2016 (RvW) 
1.2

De Standaard wedstrijdbepalingen zoals vermeld in Appendix S zullen van toepassing zijn. 

Voor het Klassenkampioenschap Tirion 21 is bovendien het 'Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ van toepassing.

1.3 De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen.
1.4 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.
1.5 Ieder persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet lid zijn van een vereniging of andere organisatie aangesloten bij het Watersportverbond. 
   
2 RECLAME 
  Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt door de Organiserende Autoriteit. 
   
3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
3.1 Iedere persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet in het bezit zijn van de vereiste licentie. 
3.2 Iedere boot moet een geldig meetcertificaat hebben. 
3.3 Om de wedstrijden van een klasse door te kunnen laten gaan moeten er op de sluitingsdatum tenminste 7 of meer boten per dag zijn ingeschreven. Indien er op de sluitingsdatum minder dan 7 maar tenminste 3 boten per dag zijn ingeschreven, kan er in die klasse gestart worden in een mix-klasse, waarbij meerder klassen worden samengevoegd in één start.
3.4 De inschrijving geschied via deze site. 
3.5 Het inschrijfgeld dient te worden voldaan met IDEAL.
3.6 Inschrijvingen vanuit het buitenland dienen te geschieden via credit card. 
3.7 Zowel de inschrijving als de betaling moeten voor de sluitingsdatum van de inschrijving zijn ontvangen door het wedstrijdsecretariaat. 
3.8 Bij terugtrekking na de sluitingsdatum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 
3.9 Sluitingsdatum van de inschrijving: woensdag 23 september.
3.10 Bij een te late inschrijving wordt 6,- Euro in rekening gebracht. Dit bedrag komt ten gunste aan het KWS jeugdzeilen. 
3.11 Wijzigingen van een reeds gedane inschrijving kan uitsluitend per e-mail naar: inschrijving@sneekweek.nl
3.12 Indien er in gesplitste klassen A en B niet voldoende jachten zijn ingeschreven, behoudt het wedstrijdcomité zich het recht voor de klassen samen te voegen.
3.13 Wanneer het aantal inschrijvingen in een bepaalde klasse naar de mening van het Wedstrijdcomité te groot is, behoudt genoemd comité zich het recht voor deze klasse te splitsen.
3.14

Voor boten van de Tirion 21 klasse geldt: Een boot of uitrusting kan te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de klassenvoorschriften en wedstrijdbepalingen. Op het water kan een boot door een uitrustingscontroleur of een meter worden opgedragen om onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie te gaan.

   
 
   
4 INSCHRIJFGELD
  Het inschrijfgeld voor het gehele evenement bedraagt:
  Jeugdboot            € 8,50
  Éénmansboot      € 12,25
  Tweemansboot  € 16,-
  Driemansboot     € 20,25
  Voor KWS leden is deelname gratis.
  Deelnemers aan het Klassenkampioenschap Tirion betalen 20,25 per boot (ook KWS leden)
   
5 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
5.1 Het startrooster zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn. 
5.2 Voor het klassenkampioenschap Tirion 21 zullen 6 wedstrijden worden geprogrammeerd. Voor alle overige klassen zullen 4 wedstrijden worden geprogrammeerd. 
5.3 De tijd van het waarschuwingssein van de 1e klasse voor de eerste wedstrijd is 09.55 uur.
   
6 WEDSTRIJDBEPALINGEN
6.1 De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn. 
6.2 De wedstrijdbepalingen zullen niet  bij het wedstrijdcentrum worden verstrekt. 
6.3 Het wedstrijdcentrum is op 26 september geopend vanaf 09.00 uur.
   
7 DE BAAN
  De wedstrijden zullen worden gezeild op de clubbanen (KWS-banen versie 2011)
   
8 PRIJZEN
8.1 In de jeugdklassen worden over de totale wedstrijdserie  prijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:
Bij < 7 inschrijvers: 1 prijs (mixklasse)
Bij 7 t/m 9 inschrijvers : 2 prijzen.
Bij 10 t/m 12 inschrijvers : 3 prijzen.
Bij 13 t/m 15 inschrijvers : 4 prijzen.
Bij 16 of meer inschrijvers : 5 prijzen.
8.2 Voor de overige klassen zijn maximaal 3 prijzen beschikbaar:
Bij < 7 inschrijvers: 1 prijs (mixklasse)
Bij 7 t/m 9 inschrijvers : 2 prijzen
Bij 10 of meer inschrijvers : 3 prijzen

 

Voor de Tirionklasse geldt een andere prijzenverdeling en wel als volgt:

Stuurman en bemanning van de winnende boot verkrijgen de titel Klassen Kampioen en ontvangen de bijbehorende medaille(s) van het Watersportverbond.

De verantwoordelijk persoon van de winnende boot verkrijgt de Rode Kampioenswimpel van het Watersportverbond.

Stuurman en bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangen eveneens medaille(s) van het Watersportverbond.

8.3 Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en finisht, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.
8.4 Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, maar gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten verminderd met één.
8.5 De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 16.00  uur (weersomstandigheden en protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland.
   
9 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Deelnemers nemen conform regel 4, geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.
9.2 De organiserende Autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie. 
   
10 VERZEKERING 
  Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheid verzekering met een minimumdekking van € 1.500.000,00 per gebeurtenis of het equivalent daarvan. 
   
11 OVERIGE INFORMATIE 
11.1 Voor informatie over inschrijvingen kunt u richten tot Marieke Guichard: inschrijving@sneekweek.nl 
11.2 Voor overige informatie kunt u zich richten tot het wedstrijdsecretariaat: Jeldau van der Werf: wedstrijdzeilen@sneekweek.nl of schriftelijk via: KWS, Postbus 100, 8600 AC, Sneek
11.3 Via Twitter @Sneekweek en deze website zal tijdens het evenement informatie worden gegeven aan de deelnemers.