iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

lokale wedstrijdbepalingen

Onderstaand de lokale wedstrijdbepalingen voor het Pinksterevenement ZONDER AANHANGSELS:

* aanhangsel A: DE BAAN 

* aanhangsel B: WEDSTRIJDGEBIED

* aanhangsel C: OFFICIALS

* aanhangsel D: DEELNEMERS

* aanhangsel K: KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN

 

Voor de aanhangsels download de volledige bepalingen in PDF formaat: LWB Pinksterevenement 2018 - incl. aanhangsels.pdf

 

 

 

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN

voor  het

Klassen Kampioenschap Vauriën

en het

Pinksterevenement voor Flits en Schakel

Georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.)

Onder auspiciën van het Watersportverbond

19, 20 en 21 mei 2018

te houden op het Sneekermeer

 

1 REGELS    
         
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).
         
1.2 Het ’Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.
         
1.3 De volgende regel(s) worden gewijzigd of aangevuld:
  1.3.a Bij het tonen van vlag D op het wedstrijdcentrum mag geen enkele deelnemende boot de haven verlaten. 
         
 

1.3.b

 

Voor alle klassen geldt op zaterdag en zondag: voor iedere wedstrijd waarvoor het waarschuwingssein om 18.00 uur niet is gegeven, zal op de betreffende dag niet meer worden verzeild. Voor maandag zal dit 15:00 uur zijn.
         
 

1.3.c

 

Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van de startlijn verplaatsen. Dit wijzigt regel 27.2 RvW. 
         
 

1.3.d

 

 

Er wordt naar gestreefd de wedstrijden van de Schakel en Vauriën na ca. 60 minuten te beëindigen. Voor de flitsklasse is de streeftijd 45 minuten. Boten die er niet in slagen om de finish te bereiken binnen 20 minuten na de finish van de eerste boot in hun klasse krijgen de score “DNF” (niet gefinisht). Dit wijzigt RvW 35, A4 en A5.
         
 

1.3.e

 

Voor de Flitsklasse geldt dat indien een boot de bedoeling heeft om tegen een andere boot te protesteren, een rode protestvlag moet worden getoond.  Tevens moet het protest bij de finishboot worden gemeld inclusief tegen wie het is gericht. Dit wijzigt RvW 61.1.
         
1.4  reserve    
         
1.5 Ingeval van strijdigheid tussen talen zal de oorspronkelijke tekst voorrang hebben.
         
1.6 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie. 
         
2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS
         
  Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord op het wedstrijdcentrum.
         
3 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
         
  Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt minimaal 1 uur vóór de start van de eerste wedstrijd op die dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden bekend gemaakt vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt.
         
4 SEINEN OP DE WAL    
         
4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond op het wedstrijdcentrum.
         
4.2 Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' vervangen door 'niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdsein OW.
         

4.3

 

Wanneer vlag D getoond wordt op het wedstrijdcentrum mag geen enkele deelnemende boot met bemanning de haven verlaten
         
5

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

         

5.1

 

De wedstrijden worden op zaterdag 19 mei, zondag 20 mei en maandag 21 mei gevaren volgens onderstaand schema gevaren.

           

Klasse-

Nr.

Klasse

 

zaterdag

race 1

zaterdag

race 2

zaterdag

race 3

zondag

race 4

zondag

race 5

zondag

race 6

maandag

race 7

maandag race 8

1

Schakel

11.00 uur

z.s.m.

15.00 uur

10.00 uur

z.s.m.

14.00 uur

11.00 uur

z.s.m.

2

Vauriën

11.10 uur

z.s.m.

15.10 uur

10.10 uur

z.s.m.

14.10 uur

11.10 uur

z.s.m.

3

 

Flits I

(subgr. I/ Gold)

11.15 uur

z.s.m.

15.15 uur

10.15 uur

z.s.m.

14.15 uur

11.15 uur

z.s.m.

4

 

Flits II

(subgr.II/ Silver)

11.25 uur

z.s.m.

15.25 uur

10.25 uur

z.s.m.

14.25 uur

11.25 uur

z.s.m.

 

  NB: de ouderwedstrijd van de flitsen zal rond 17:00 worden gevaren. Het wedstrijd comité bestaat uit de eerste 5 stuurlieden in het klassement van de flitsklasse op zaterdag.
         
5.2  reserve     
         

5.3

 

De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag en maandag is 10:55 uur en zondag is dit 9:55 uur.
         
5.4 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur.
         
5.5 Onder aanhangsel K wordt de procedure beschreven rondom de kwalificatiewedstrijden voor de flitsklasse.
         
6 KLASSENVLAGGEN (let op: er gelden klassenvlaggen en geen klassennummers)
         
 

    

 

6.1

 

Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd die ‘z.s.m.’ gepland staat spoedig zal beginnen, zal een oranje vlag worden getoond met één geluidssein ten minste vier minuten voordat het waarschuwingssein van de eerste klasse. 
         
7 WEDSTRIJDGEBIED    
         
  Aanhangsel A toont de plaats en omschrijving van het wedstrijdgebied.
         
8 DE BANEN    
         

8.1

 

De tekeningen in Aanhangsel B tonen de banen en bij benadering de hoeken tussen de rakken, de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden. 
         
9 MERKTEKENS    
         

9.1

 

De oneven genummerde boeien zijn oranje en voorzien van een KWS logo. De even genummerde boeien zijn geel en ook voorzien van een KWS logo.
         
9.2 Reserve    
         

9.3

 

De startmerktekens zijn oranje boeien. De finishmerktekens bestaan uit een rubberboot van het comité en een groen merkteken.
         
10 GEBIEDEN DIE HINDERNISSEN ZIJN
  Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in de betonde vaargeul door het Sneekermeer. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt aan de lijn gevormd door de betonning geldt als een hindernis in de zin van de Definities RvW.
         
11 DE START    
         

11.1.a

 

Wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26. Het waarschuwingssein voor de Flits Groep 1/ Gold valt samen met het startsein van de Vauriën.
         

11.1.b

 

De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep  is 5 minuten na de  ongeldig verklaarde start. De startvolgorde, zoals aangegeven in het startrooster zal altijd worden gevolgd.
  Het neerhalen van vlag “W” voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit geval als nieuw visueel waarschuwingssein voor de teruggeroepen klasse. De EV-wimpel wordt, tegelijk met het nieuwe 1-minuutsein, neergehaald. Dit wijzigt regel RvW 29.2 en de Wedstrijdseinen 
         
11.2 De startlijn zal liggen tussen twee oranje merktekens aan bakboordzijde van het startschip.

11.3

 

Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden, gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden. [DP]
         
11.4 Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A4 en A5.
         
12 reserve    
         
13 DE FINISH    
         
  De finishlijn ligt tussen een staak met een blauwe vlag op een comité boot en een groen merkteken.
         
14 STRAFSYSTEEM    
         
  Voor alle deelnemende klasse(n) is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf.
         
15 TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN
         
15.1 Tijdslimieten zijn als volgt: 
         
  Klasse Tijdslimiet Tijdslimiet merkteken 1 Streeftijd
  Schakel  20 min 25 min 60 min.
  Vauriën  20 min 25 min 60 min.
  Flits 20 min 25 min 45 min.
         
  Als geen boot merkteken 1 heeft gepasseerd binnen de merkteken 1 tijdslimiet zal de wedstrijd worden afgebroken.
         
15.2 Falen om te voldoen aan de streeftijd is geen grond voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a).
         

15.3

 

Boten die niet finishen binnen 20 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren en is gefinisht, zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35, A4 en A5.
         
16 PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL
         

16.1

 

Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor, dat zich in het wedstrijdcentrum bevindt. Protesten moeten daar worden ingeleverd binnen de limiet, die van toepassing is.
         

16.2

 

 

Voor ieder klasse is de protesttijdlimiet 60 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag, of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer worden gevaren, welke van de twee het laatste is. Na de laatste kwalificatiewedstrijd in een klasse is de protesttijdlimiet 45 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in deze wedstrijd.  
         

16.3

 

Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden gehouden in de protestkamer in het wedstrijdcentrum.
         

16.4

 

Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protestcomité zullen worden getoond om boten op de hoogte te brengen op grond van RvW 61.1(b).
         
16.5 Reserve    
         

16.6

 

Op de laatst geplande wedstrijddag en na de laatste kwalificatiewedstrijd moet een verzoek om heropening worden ingediend 
  (a) binnen de protesttijdlimiet als de partij die het verzoek indient de vorige dag op de hoogte was van de beslissing;
  (b) niet later dan 30 minuten nadat de partij die het verzoek indient op de hoogte was gebracht van de beslissing op die dag.
    Dit wijzigt RvW 66.   
         

16.7

 

Op de laatste geplande wedstrijddag en na de laatste kwalificatiewedstrijd moet een verzoek om verhaal, gebaseerd op een beslissing van het protestcomité worden ingediend niet later dan 30 minuten nadat de beslissing is medegedeeld. Dit wijzigt RvW 62.2.
         

16.8

 

Een verzoek om een schriftelijke beslissing moet worden ingediend binnen 1 uur nadat de beslissing mondeling is medegedeeld. Dit wijzigt RvW 65.2. 
         

16.9

 

Een verzoek tot correctie van een fout in de gepubliceerde resultaten moet binnen de protesttijdslimiet, of binnen 60 minuten na de publicatie als dit later is, worden ingeleverd. De protesttijdslimiet bij afwijzing van het verzoek is 60 minuten nadat de boot is geïnformeerd over de afwijzing. Dit wijzigt RvW 62.2 .
         

16.10

 

Beslissingen van het protestcomité die betrekking hebben op de kwalificatiewedstrijden zijn bindend zoals voorzien in RvW 70.5. Het Watersportverbond heeft hier, conform RvW 70.5 (a) en de bepaling van het Watersportverbond hierbij, toestemming voor verleend.
         
17 SCOREN    
         

17.1 

 

Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het Klassenkampioenschap van de Vauriën geldig te maken. Voor het klassenevenement van de Schakel en Flits moet 1 wedstrijd voltooid worden.
         

17.2

 

(a)

 

Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van  zijn wedstrijdscores. 
 

(b)

 

Wanneer 5, 6, 7 of 8 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
         
18 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
         
18.1 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
         
19 VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING
         

19.1

 

 

 

 

Tijdens het evenement mogen geen andere personen in de boot wedstrijdzeilen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité. Deze toestemming wordt alleen gegeven als er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor niet met de ingeschreven persoon wedstrijd gezeild kan worden. In alle gevallen, waarin een ander persoon dan bij de inschrijving is aangegeven in een wedstrijd als bemanning deelneemt, worden 10 niet aftrekbare punten bij de totaalscore van de boot opgeteld. De verantwoordelijke persoon dient altijd aan boord te zijn. 
         

19.2

 

Vervanging van beschadigde of verloren, door het technisch comité gecontroleerde en gemerkte uitrusting door niet gecontroleerde uitrusting zal niet worden toegestaan tenzij goedgekeurd door het wedstrijdcomité. Verzoeken om vervanging moeten schriftelijk worden gedaan aan het comité bij de eerste redelijke gelegenheid.
         
20 UITRUSTING- EN METINGCONTROLES
         
  Op het water kan een boot worden geïnstrueerd door een lid van het wedstrijdcomité of het technisch comité om onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie te gaan. Aan de wal kan worden gecontroleerd of gemeten op tijden zoals vermeld in de klassenvoorschriften of opgenomen in de aankondiging.
         
21 EVENEMENTRECLAME    
         
  Er is geen evenement reclameaanwezig en wordt derhalve niet gevoerd.
         
22 OFFICIËLE BOTEN    
         
  Officiële boten zullen kenbaar zijn door het tonen van een KWS vlag.
         
23 HULPSCHEPEN    
         

23.1

 

Teamleiders, coaches en andere ondersteunende personen  moeten buiten de gebieden waar boten wedstrijdzeilen blijven, van het moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle boten zijn gefinisht of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, algemene terugroep of afbreken geeft.
         

23.2

 

Hulpschepen van de deelnemende klassen moeten kenbaar zijn aan de vlaggen van de deelnemende klassenorganisaties. De KWS heeft de beschikking over meerdere stand-by boten die herkenbaar zijn aan een KWS Vlag en een oranje wimpel met opschrift Stand-By.
         
24 AFVALAFGIFTE    
         
  Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen of wedstrijdcomité vaartuigen. 
         
25 reserve    
         
26 reserve    
         
27 RADIOCOMMUNICATIE    
         
  Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten, behalve in noodgevallen. 
         
28 PRIJZEN    
         
28.1 Vauriën:    
  Stuurman en bemanning van de winnende boot verkrijgen de titel Klassenkampioen en ontvangen de Rode Kampioenswimpel van het Watersportverbond. De overige prijzen worden ter beschikking gesteld door de Vauriën KO.
         
28.2 Flits en Schakel:    
  Het aantal prijzen wordt als volgt bepaald: één prijs voor elke 5 in een groep op tijd ingeschreven boten met een maximum van 10 prijzen voor iedere groep. Op basis van het aldus bepaalde aantal worden aan de stuurlieden en bemanningen van de hoogst geëindigde boten in het eindklassement van de groepen de prijzen toegekend. Voor de Flitsklasse en Vauriënklasse geldt dat voor elke volgende prijs wordt toegekend in de aantallen deelnemers meer dan vijf. D.w.z. dat 1 prijs wordt uitgeloofd bij vijf deelnemers, 2 bij zes en meer deelnemers, 3 bij elf en meer, enz. enz.
         

28.3

 

 

De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement uiterlijk anderhalf uur na de laatste finish (protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdkantoor van de KWS op het Kolmeersland. De winnaar in de “Goldfleet” van de Flitsklasse wordt "Clubkampioen van de Flitsclub 2018".
         
29 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
         
  Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW4 , Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
         
30 VERZEKERING    
         
  Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.
         
31 ORGANISATIE    
  De wedstrijdleider is Arjen Kort.
  De voorzitter van het protestcomité is Marcel Bult.