iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2018

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Deelnemers RPR 2012

Klasse Achternaam Naam skûtsje plaats
       
A Hielke Kuiper De Yde Parrega
A Gerhard Pietersma Twee Gebroeders Earnewald
A Douwe Visser Sneeker Pan Sneek
A Geale Tadema It Doarp Eastermar Eastermar
A Henk Frankena It Abbegaster skutsje Abbega
A Jaap Zwaga Uté Stried Langwar
A Pier Brouwer Gerben van Manen  H-veen
A Klaas Kuperus Makkumerskutsje Makkum
A Froukje Osinga- Meijer Jonge Jasper Franeker
A Albert Visser Twee Gebroeders Drachten
A Dirk Jan Reijenga Oeral Thus Joure
A Jan Overdijk Twee Gebroeders Uitwellinga
A Japie Meter Rienk Ulbesz Leeuwarden
A Willem Prins De Lege Wâlden  Terherne
A Sikke Heerschop Wylde Wytse De Meern
A Teake vd Meulen Klaas vd Meulen Woudsend
A Kees vd Kooij Zeldenrust Woudsend
A Douwe Visser It Doarp Grou Grou
       
       
       
a-klein Tsjibbe vd Veer Hoop op Vertrouwen Oudega GS
a-klein Sietse Broersma Avontuur Oudega-W
a-klein Arnold Veenema Hoop op Welvaart Sneek
a-klein Sikke Tichelaar  Stad Harlingen Harlingen