sneekweek-app-icon

De Sneekweek App

Download hem nu!

Klik hier voor de lokale wedstrijdbepalingen

Klik hier om te kijken welke klassen in poules zullen varen en welke klassen samen in één start zullen starten. 

AANKONDIGING SNEEKWEEK

AANKONDIGING

voor de

80ste  Sneekweek

In alle erkende open eenheidsklassen

Georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.)

Van 1 tot en met 6 augustus 2015

Te houden op het Sneekermeer, de Zoutepoel en de Goingarypster Poelen

 

Algemene mededelingen:

 

I.

De officiële opening van de Sneekweek zal plaatsvinden op vrijdag 31 juli 2015 om 21:00 uur in het stadhuis van Sneek. Deze bijeen­komst is alleen toegankelijk voor genodigden.

   

Na de opening vindt er om ca. 22.00 uur een Vlootschouw plaats door de Sneeker grachten. De vlootschouw zal worden afgenomen door de Vlootvoogd van de Sneekweek, de heer J.A. Jorritsma, Commissaris der Koning van Fry­slân. Aan deze vlootschouw nemen alleen de schepen deel die hiervoor zijn uitgenodigd.

 

II.

Ingeschreven deelnemers kunnen zich melden:

   
  • op vrijdag 31 juli, 's middags tussen 15.00 en 18.00 uur in café-restaurant 'De Kajuit', Dompleane 1 te Sneek (bij Jachthaven Domp I) of
  • Vanaf zaterdag 1 augustus vanaf 08.30 uur bij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Starteiland.
     
   

Hierbij worden de Sneekweekboekjes met de wedstrijdbepalingen en de deelnemersherinneringen aan de ingeschreven deelne­mers ver­strekt. 

   

Tevens zijn tegen betaling wedstrijdtekens en zeilwedstrijd-reglemen­ten (RvW 2013-2016) ver­krijgbaar. Deelnemers kunnen hier ook hun Sneekweek-pontpas laten maken. Hiervoor is een pasfoto nodig. Vergeet dus niet een pasfoto mee te nemen!

 

III.

Iedere deelnemer woonachtig in Nederland dient, zoals te lezen in bepaling 3, te beschikken over een geldige en juiste licentie. Voor de verantwoordelijke persoon aan boord is dit een wedstrijdlicentie. Andere bemanningsleden volstaan met een bemanningslicentie. Deze beide licenties kunnen online aangevraagd worden bij het Watersportverbond via www.mijnwatersportverbond.nl. Tevens kan aan het loket van het wedstrijdkantoor een evenementen(bemannings)licentie worden gekocht.

 

IV.

Elke deelnemende boot dient te beschikken over een geldig meetcertificaat. Deze is tevens aan te vragen bij het Watersportverbond

       

1.       DE REGELS

 

1.1

Op de wed­strijdserie zijn van toepassing de Regels voor Wedstrijd­zeilen 2013 - 2016 (RvW), inclusief alle wijzigingen en aanvullingen van het Watersportverbond.

 

1.2

De standaard wedstrijdbepalingen zoals vermeld in Appendix S zullen van toepassing zijn.

 

1.3

De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen.

 

1.4

Er zijn geen wijzigingen van de klassenvoorschriften.

 

1.5

Voor de teamwedstrijden is Appendix D en een aanvullende set Wedstrijdbepalingen van toepassing.

       

2.       RECLAME

   

Bij alle door de ISAF erkende internationale klassen én de Flashklasse die aan het evenement deelnemen kunnen bij de programma-uitreiking een sticker van de Hoofdsponsor van de Sneekweek uitgereikt worden. Deze sticker dient dan aan iedere zijde van de romp geplakt te worden. De afstand van het voorste gedeelte van de sticker tot aan het boegbeslag bedraagt ca. 10 cm terwijl de afstand van de bovenkant van de sticker tot de dekrand eveneens ca. 10 cm bedraagt.

       

3.       DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVINGEN

 

3.1

Iedere persoon aan boord, woonachtig in Nederland, dient in het bezit te zijn van de vereiste licentie.

 

3.2

Iedere boot dient een geldig meetcertificaat te hebben.

 

3.3

Om de wedstrijden van een klasse door te kunnen laten gaan, moeten er op de sluitingsdatum van de inschrijving tenminste 7 boten per dag zijn ingeschreven. Indien er op deze datum minder dan 7, maar tenminste 3 boten per dag zijn ingeschreven, kan er in die klasse gestart worden in een mixklasse, waarbij meerdere klassen worden samengevoegd in één start.

 

3.4

De inschrijving geschied via deze site.

 

3.5

Het inschrijfgeld dient te worden voldaan met IDeal of Creditcard.

 

3.6

Zowel de inschrijving als de betaling moeten voor de sluitingsdatum van de inschrijving zijn ontvangen door het wedstrijdsecretariaat.

 

3.7

Bij terugtrekking na de sluitingsdatum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 

3.8

De sluitingsdatum van de inschrijving is: Zondag 26 juli 2015

   

Schrijf je op tijd in voor de Sneekweek, zodat je zeker bent van een vermelding in het programmaboekje!

 

3.9

Voor inschrijvingen die na de sluitingsdatum binnen komen  wordt € 10,- extra in rekening gebracht. Dit bedrag komt ten gunste aan het KWS jeugdzeilen.

 

3.10

Wijzigingen van een reeds gedane inschrijving kan uitsluitend per mail naar Marieke Guichard: inschrijving@sneekweek.nl   

 

3.11

Indien er in gesplitste klassen A en B niet voldoende boten zijn ingeschreven, behoudt het wedstrijdcomité zich het recht de klassen samen te voegen.

 

3.12

Wanneer het aantal inschrijvingen in een bepaalde klasse naar de mening van het Wedstrijdcomité te groot is, behoudt genoemd comité zich het recht voor deze klasse te splitsen.

   

De definitieve kwalificatie-groepsindeling wordt i.o.m. de klassenorganisatie bepaald. Als het Wedstrijdcomité beslist vooraf een klasse in meerdere groepen in te delen, dan is een door het Wedstrijdcomité gemaakte indeling geen grond voor een Verzoek om Verhaal. Dit wijzigt regel 62.1(a) RvW.

 

3.13

De deelnemers aan de Teamwedstrijden in de Regenboogklasse worden aangewezen door de besturen van de Koninklijke Watersportvereniging “De Kaag” en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek.

       
     
       

4.       INSCHRIJFGELD

 

Het inschrijfgeld bedraagt :

 

Jeugdboot

€ 8,50 per dag

 

Éénmansboot

€ 12,25 Per dag

 

Tweemansboot

€ 16,00 Per dag

 

Driemansboot

€ 20,25 Per dag

       

5.       PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN

 

5.1

Dagelijks zal één wedstrijd worden geprogrammeerd.

 

5.2

Het waarschuwingssein voor de eerste klasse zal om 9.55 uur worden gegeven.

 

5.3

Het startschema zal worden vermeld in de wedstrijdbepalingen en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.

 

5.4

In de Regenboogklasse worden op zondag 2 en dinsdag 4 augustus 2015 ´s avonds vanaf ca. 18.00 uur de zgn. "Holland-Friesland Teamwedstrijden" gehouden op een speciale wedstrijdbaan voor het eiland.

       

6.       WEDSTRIJDBEPALINGEN

 

6.1

De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.

 

6.2

De wedstrijdbepalingen zullen daarnaast ook worden verstrekt bij aanmelding in ‘De Kajuit’ en bij het wedstrijdcentrum.

 

6.3

Het wedstrijdcentrum is op zaterdag geopend vanaf 08.30 uur en op zondag t/m donderdag vanaf 09.00 uur tot minimaal een uur na de finish van de laatste boot.

       

7.       DE BAAN

 

De wedstrijden zullen worden verzeild op de KWS Sneekweekbanen (versie 2007).

       

8.       PRIJZEN

 

8.1

In iedere klasse worden dagprijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:

   

In de Jeugdklassen, (Optimist, Flits, Splash en RS-Feva) zijn maximaal 7 dagprijzen beschikbaar:

Bij < 7 inschrijvers : 1 prijs (Mix-klasse)
Bij 7 t/m 10 inschrijvers : 2 prijzen
Bij 11 t/m 15 inschrijvers : 3 prijzen
Bij 16 t/m 20 inschrijvers : 4 prijzen
Bij 21 t/m 25 inschrijvers : 5 prijzen 
Bij 26 t/m 30 inschrijvers : 6 prijzen
Bij 31 en meer inschrijvers : 7 prijzen

 

 

Voor de overige klassen zijn maximaal 5 dagprijzen beschikbaar:
Bij < 7 inschrijvers : 1 prijs (Mix-klasse)
Bij 7 t/m 10 inschrijvers : 2 prijzen
Bij 11 t/m 15 inschrijvers : 3 prijzen
Bij 16 t/m 20 inschrijvers : 4 prijzen
Bij 21 t/m en meer inschrijvers : 5 prijzen

   

Het aantal inschrijvers dat geregistreerd staat op de sluitingsdatum is hierbij bepalend! Er zijn prijzen voor zowel stuurman als bemanning, totaal maximaal drie per boot. Voor de 12-voetsjol is er voor de hoofdprijs- en dagprijswinnaars 1 prijs per boot, voor de Valk zijn er 2 prijzen per boot.

 

8.2

Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en de wedstrijd beëindigt, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.

 

8.3

Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, doch gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten, verminderd met één.

 

8.4

De stuurman en ieder lid van de bemanning van een prijswinnende boot ontvangt dezelfde dagprijs. (Met in achtneming van bepaling 9.1)

 

8.5

De dagprijzen zijn dagelijks op te halen bij het Wedstrijdcentrum. Na afloop van de Sneekweek kan geen aanspraak meer gemaakt worden op de dagprijzen.

 

8.6

In alle klassen wordt over de totale wedstrijdserie één hoofd­prijs verzeild. Deze hoofdprijs wordt alleen uitgereikt aan klassen die minimaal 7 inschrijvers hebben en die alle dagen aan de serie hebben ingeschreven.

 

8.7

De hoofdprijsuitreiking zal plaatsvinden op donderdag vanaf 20.00 uur, voorafgaand aan het daverende slotfeest.

       

9.       ONTZEGGING VAN HOGER BEROEP

 

Het recht om in hoger beroep te gaan tegen beslissingen van het Protestcomité aangaande de kwalificatiewedstrijden wordt ontzegd. Het Watersportverbond heeft hiervoor toestemming verleend conform regel 70.5(a) en de bepaling van het Watersportverbond.

       

10.       AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

10.1

Deelnemers nemen conform regel 4, geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.

 

10.2

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek, of enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele  schade of persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

       

11.       VERZEKERING

 

Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheid verzekering met een minimumdekking van € 1.500.000,00 per gebeurtenis of het equivalent daarvan.

       

12.       OVERIGE INFORMATIE

 

12.1

Voor informatie over inschrijvingen kunt u zich richten tot Marieke Guichard: inschrijving@sneekweek.nl  

 

12.2

Voor overige informatie kunt u zich richten tot het wedstrijdsecretariaat; Jeldau van der Werf: wedstrijdzeilen@sneekweek.nl of schriftelijk via KWS, Postbus 100, 8600 AC, Sneek.

   

N.B. Via deze mailadressen en postbus zullen géén inschrijvingen worden geaccepteerd.

 

12.3

Via Twitter-adres @sneekweek, deze website en de Sneekweek App zal tijdens de Sneekweek wedstrijd-gerelateerde informatie worden gegeven aan de deelnemers.

 

12.4

Via Twitter-adres @Sneekweekzeilen, Facebookpagina Sneekweekzeilen, deze website en de Sneekweek App zal algemene informatie over de Sneekweek en leuke acties van onze sponsoren te vinden zijn.