sneekweek-app-icon

De Sneekweek App

Download hem nu!

Lokale Wedstrijdbepalingen

Onderstaand is het programmaboekje inclusief de lokale wedstrijdbepalingen te downloaden: 

sneekweek_programma_2015.pdf 

 

Hieronder vind u ook de lokale wedstrijdbepalingen. Bij verschillen tussen de teksten op de site en in het programmaboekje (PDF), zal het programmaboekje leidend zijn. 

 

1 Organiserende Autoriteit
  1.1 De Organiserende Autoriteit is de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS)
     
2 De van toepassing zijnde bepalingen
  2.1 Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepaling van het Watersportverbond Appendix S in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013-2016 (RvW), vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de bijlagen de Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel 90.2 RvW.
3 De locatie van het wedstrijdkantoor
  3.1 Het Wedstrijdkantoor is gevestigd in het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Starteiland in het Sneekermeer.
  3.2 Het Wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0515-415140.
  3.3 De openingstijden zijn zaterdag van 8.30 uur tot 18.00 uur en op andere dagen van 9.00 uur tot 18.00 uur.
  3.4 Het officiële mededelingenbord bevindt zich aan de zijkant van het wedstrijdkantoor. Mededelingen en uitslagen zullen zo mogelijk ook op de website www.sneekweek.nl worden vermeld. Het wel of niet verstrekken van informatie via Internet, SMS, Twitter en of Facebook is geen grond voor verhaal. Dit wijzigt regel 62.1(a) RvW.
     
4 Wijzigingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen
  In de Standaard Wedstrijdbepalingen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  4.1  In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag “OW” boven “C” wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden in de C-klasse worden uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen worden gegeven.
  4.2 In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag “OW” boven “L” wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden in de Larken-klasse worden uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen worden gegeven.
  4.3 In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en bepaling 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag “OW” boven “B” wordt getoond, voor de klassen Optimist B, Flits B en Flits C alle nog niet gestarte wedstrijden worden uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen worden gegeven.
  4.4 In aanvulling op de Wedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag “N” boven ”C” wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden van deze dag in de Flits C-klasse niet meer op deze dag zullen worden verzeild.
  4.5 In aanvulling op de Wedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag “N” boven ”B” wordt getoond, voor de klassen Optimist B, Flits B en Flits C alle nog niet gestarte wedstrijden van deze dag niet meer op deze dag niet meer op deze dag zullen worden verzeild.
  4.6 In aanvulling op de Wedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag “D” wordt getoond, alle boten de haven niet mogen verlaten totdat deze vlag is weggenomen. Dit wijzigt regel 4.3 SWB. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen worden gegeven.
  4.7 Iedere wedstrijd waarvoor het waarschuwingssein om 20.00 uur niet is gegeven zal op de betreffende dag niet meer worden verzeild. Dit is een aanvulling op regel 5 SWB.
  4.8 Op de laatste dag van het evenement zal iedere wedstrijd waarvoor het waarschuwingssein om 16.00 uur niet is gegeven niet meer worden verzeild. Dit wijzigt regel 5.6 SWB.
  4.9 Het wedstrijdcomité zal niet later dan het voorbereidingssein het baansein tonen. Dit wijzigt regel 27.1. RvW en is een aanvulling op regel 8.2 SWB.
  4.10 Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van de startlijn verplaatsen. Dit wijzigt regel 27.2 RvW en is een aanvulling op regel 11 SWB.
  4.11 Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 1 uur na de finish van de eerste boot in zijn klasse, krijgen de score “DNF” (niet gefinisht). Dit wijzigt regel 35, A4 en A5 RvW en regel 15 SWB.
  4.12 Een straf voor een overtreding van regel 55 is ter beoordeling van de protestcommissie. Dit wijzigt regel 64.1 RvW.
  4.13 Na afloop van de wedstrijden worden de uitslagen bekend gemaakt op het Mededelingenbord van het Wedstrijdkantoor en op de website www.sneekweek. nl. Uitslagen zijn tevens verkrijgbaar aan het loket van het Wedstrijdkantoor.
  4.14 Indien op de deelnemerslijst (bijlage E) en/of op het Mededelingenbord bij de betreffende klasse een wedstrijdteken staat aangegeven, dan moeten de deelnemers in deze klasse tijdens het wedstrijdzeilen een opvallend groen of blauw wedstrijdteken op de aangegeven wijze voeren.
  4.15 Boten die een OCS door het wedstrijdcomité krijgen toegewezen zullen z.s.m. na de start op het mededelingenbord worden vermeld. Verzoeken om verhaal over OCS moeten binnen de protesttijd van die dag van de betreffende klasse worden ingediend indien de publicatie geschiedt voor de finish van de laatste boot van die klasse, of binnen twee uur na publicatie van OCS indien publicatie na de finish van de laatste boot van die klasse geschiedt.
  4.16 Indien een boot het niet eens is met zijn finishplaats, indien zij vervangend materiaal wil gebruiken of indien er een bemanningswissel plaatsvindt, moet er een verzoek bij het wedstrijdcomité worden ingediend. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij het protestloket. De tijd om daarover een verzoek om verhaal bij de protestcommissie in te dienen is één uur na publicatie of bekendmaking van het antwoord op dat verzoek.
  4.17 Artikel 4.2 SWB vervalt op woensdag.
     
5 Reclame
  5.1 Bij alle door de ISAF erkende internationale klassen én de Splash Red/ Flashklasse die aan het evenement deelnemen kan bij de programma-uitreiking een sticker van de Hoofdsponsor van de Sneekweek worden uitgereikt. Indien uitgereikt dient deze sticker aan iedere zijde van de romp geplakt te worden. De afstand van het voorste gedeelte van de sticker tot aan het boegbeslag moet ca. 10 cm bedragen terwijl de afstand van de bovenkant van de sticker tot de dekrand eveneens ca. 10 cm moet bedragen.
  5.2 Een straf voor een overtreding van wedstrijdbepaling 5.1 wordt aan de beoordeling van het Protestcomité overgelaten en kan minder dan DSQ zijn. Dit wijzigt regel 64.1(a) RvW.
     
6 Prijzen
  6.1 In de Jeugdklassen, (Optimist, Flits, Splash en RS-Feva) worden dagprijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:
    Bij ‹ 7 inschrijvers : 1 prijs (Mix-klasse)
    Bij 7 t/m 10 inschrijvers : 2 prijzen
    Bij 11 t/m 15 inschrijvers : 3 prijzen
    Bij 16 t/m 20 inschrijvers : 4 prijzen
    Bij 21 t/m 25 inschrijvers : 5 prijzen
    Bij 26 t/m 30 inschrijvers : 6 prijzen
    Bij 31 en meer inschrijvers : 7 prijzen
    Voor de overige klassen zijn maximaal 5 dagprijzen beschikbaar:
    Bij ‹ 7 inschrijvers : 1 prijs (Mix-klasse)
    Bij 7 t/m 10 inschrijvers : 2 prijzen
    Bij 11 t/m 15 inschrijvers : 3 prijzen
    Bij 16 t/m 20 inschrijvers : 4 prijzen
    Bij 21 t/m en meer inschrijvers : 5 prijzen
  6.2 De organisatie heeft het recht om een klasse waarin minder dan 7 inschrijvingen zijn, samen te voegen in een mixklasse met één of meerdere andere klassen waarvoor hetzelfde geldt. In de Mixklasse wordt per klasse één dagprijs uitgereikt. De hoofdprijzen worden niet aan deelnemers in de mixklasse uitgereikt.
  6.3 Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en finisht, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.
  6.4 Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, maar gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten verminderd met één.
  6.5 Dagelijkse prijsuitreiking
    Dagelijks zullen in alle klassen aan de als eerste gefinishte per race hun dagprijs en speciale sponsorprijs worden uitgereikt. De prijzen worden op zaterdag, maandag en dinsdag uitgereikt op het terras bij de Feesttent en op zondag en woensdag bij de Roerkoning. Deze prijsuitreiking begint om 17.00 uur. Een eventueel afwijkende aanvang van deze prijsuitreikingen zal op onze website worden aangegeven.
  6.6 Indien er in een klasse protesten zijn, ontvangt de als eerste gefinishte bij de prijsuitreiking de dagprijs. Als de definitieve daguitslag anders wordt, ontvangt de uiteindelijke dagwinnaar alsnog de dagprijs bij het Informatieloket op het Wedstrijdkantoor. Niet afgehaalde dagprijzen van dagwinnaars kunnen uiterlijk de volgende dag bij het Wedstrijdkantoor worden afgehaald. Er kan dan echter géén aanspraak meer worden gemaakt op de speciale sponsorprijs.
  6.7 De overige dagprijzen voor iedere klasse kunnen dagelijks vanaf 15.00 uur bij het Wedstrijdkantoor worden afgehaald. Niet in ontvangst genomen dagprijzen moeten uiterlijk de volgende dag worden afgehaald.
  6.8 Niet afgehaalde (dag)prijzen vervallen aan de KWS.
  6.9 In alle klassen wordt over de totale wedstrijdserie één Hoofdprijs verzeild. Deze hoofdprijs wordt alleen uitgereikt aan klassen die minimaal 7 inschrijvers hebben en die alle dagen aan de serie hebben deelgenomen. De Hoofdprijzen worden uitgereikt op donderdagavond om 20:00 uur in de feesttent.
    De hoofdprijswinnaars dienen zich op donderdag direct na hun wedstrijd of uiterlijk 15.00 uur te melden bij het wedstrijdkantoor van de KWS.
  6.10 De hoofdprijzen en de wisselbeker van de teamwedstrijden Holland – Friesland worden dinsdag na de laatste teamwedstrijd uitgereikt.
     
7 Afwijkende Wedstrijdbepalingen teamwedstrijden
  De Holland - Friesland teamwedstrijden in de Regenboogklasse zullen worden verzeild onder Appendix D RvW en de aanvullende wedstrijdbepalingen, die apart aan de deelnemers worden uitgereikt. Aanvullende reglementen Holland - Friesland zijn van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de wedstrijdbepalingen van de Sneekweek en de bijzondere wedstrijdbepalingen voor de teamwedstrijden gelden de bijzondere wedstrijdbepalingen.
     
Bijlage A: Het Wedstrijdgebied
  A1 Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuidoosten van het Prinses Margrietkanaal, de Zoutepoel en de Goïngarijpster Poelen.
  A2.1 Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in de betonde vaargeul door het Sneekermeer en in de Joustervaart. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt aan de lijn gevormd door de betonning, en de Joustervaart gelden als een hindernis in de zin van de Definities RvW.
  A2.2 Bovendien is het verboden aan alle deelnemers die zijn ingeschreven om buiten de momenten dat zij wedstrijdzeilen, zich zeilend te bevinden in de betondevaargeul door het Sneekermeer, anders dan in een haakse vaarrichting om hetkanaal geheel over te steken.
  A3 Het wedstrijdgebied is op het binnenblad van het programmaboekje weergegeven.
     
Bijlage B: Banen en merktekens
  B1 De banen
    De wedstrijden worden gevaren op de Sneekweekbanen (versie 2007). De te zeilen banen zijn op het binnenblad van dit programma aangegeven.
    Op woensdag wordt de baan in omgekeerde richting gevaren, te starten bij de starttoren (aangegeven als ‘finish’ voor de baan in normale richting).
  B2 Het baansein
    Het baansein is een geel bord met een zwarte letter. Naast dit bord wordt voor iedere klasse een wit bord met een zwart blok getoond voor de lange baan of een wit bord met een rode stip voor de middellange baan of een wit bord met een groene driehoek voor de korte baan.
  B3 De merktekens
  B3.1 De merktekens van de baan zijn rode boeien voorzien van oneven nummers en gele boeien voorzien van even nummers.
  B3.2 Het vervangende merkteken conform regel 34(a) RvW is een boei van dezelfde kleur met een ander of geen nummer.
  B3.3 Het meldingsmerkteken (regel 18.1 SWB) is een blauwe boei zonder nummer. Op woensdag wordt het meldingsmerkteken niet gebruikt. U hoeft zich dan niet te melden.
  B3.4 De merktekens van de startlijn zijn ongenummerde oranje boeien.
  B3.5 De finishlijn zal liggen tussen de twee ongenummerde oranje merktekens voor het Wedstrijdcentrum van de KWS. Op woensdag zal de startlijn vóór het wedstrijdcentrum liggen en zal definishlijn zich bevinden tussen twee oranje boeien naast het startschip. In afwijking van Wedstrijdseinen RvW wordt geen blauwe vlag getoond.
  B3.6 Als voor of op het voorbereidingssein van een klasse een groene vlag wordt getoond is het eerste merkteken een groene boei zonder nummer. Deze boei vervangt het eerste merkteken van de aangegeven baan en dient in de plaats van dit eerste merkteken aan dezelfde zijde gerond te worden.
     
Bijlage C: Het programma van de wedstrijden
  C1 Het Startrooster
    Het startrooster zal apart op de site vermeld worden
  C1.1 Waarschuwingssein
    In afwijking van regel 26 RvW zal het waarschuwingssein bestaan uit het klassensein en vlag “W”. Voor iedere klasse is het klassensein gelijk aan het klassennummer zoals vermeld in C1 het startrooster. Wanneer het waarschuwingssein van een klasse samenvalt met het startsein van een voorgaande klasse is het neerhalen van vlag “W” het visuele sein voor beide klassen.
  C1.2 Algemene Terugroep.
    De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig verklaarde start. De startvolgorde, zoals aangegeven in Bijlage C1, zal altijd worden gevolgd. Het neerhalen van vlag “W” voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit geval als nieuw visueel waarschuwingssein. De EV-wimpel wordt, tegelijk met het nieuwe 1-minuutsein, neergehaald. Dit wijzigt regel 29.2 RvW en Wedstrijdseinen RvW.
  C2 Kwalificatiewedstrijden
  C2.1 Voor de klassen die kwalificatiewedstrijden zeilen worden de deelnemers in deze klassen over vier groepen verdeeld (subgroepen a, b, c en d). De subgroepen zeilen voorwedstrijden volgens onderstaand programma:
   
Wedstrijd   Groep I   Groep II
Zaterdag  Subgroepen a en b Subgroepen c en d
Zondag Subgroepen a en c Subgroepen b en d
Maandag Subgroepen a en d Subgroepen b en c
  C2.2 Na een serie van drie voorwedstrijden in subgroepen a, b, c en d vindt aan de hand van de daarin behaalde resultaten, met tijdelijke aftrek van het slechtste resultaat, een splitsing plaats in twee klassen, die elk de resterende wedstrijden zeilen.
  C2.3 Bij een even aantal inschrijvingen wordt de eerste helft van het klassement na drie voorwedstrijden, ingedeeld in de Goldfleet, terwijl de tweede helft wordt ingedeeld in de Silverfleet. De splitsing in een Gold- en Silverfleet, evenals de starttijden en het al dan niet voeren van een wedstrijdteken wordt op het mededelingenbord kenbaar gemaakt.
  C2.4 Bij een oneven aantal inschrijvingen wordt de eerste helft +1 van het klassement na drie voorwedstrijden, ingedeeld in de Goldfleet, terwijl de tweede helft wordt ingedeeld in de Silverfleet.
  C2.5 De scores behaald in de voorwedstrijden blijven meetellen voor de seriescore, tenzij een score aftrekbaar is.
  C3 Hoger Beroep
  C3.1 Het recht om in hoger beroep te gaan tegen beslissingen van het Protestcomité aangaande de kwalificatiewedstrijden wordt ontzegd. Het Watersportverbond heeft hiervoor toestemming verleend conform regel 70.5(a) en de bepaling van het Watersportverbond.
     
Bijlage D: Officials
  In verband met het grote aantal officials en vrijwilligers zijn deze te vinden in het programmaboekje.