iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Aankondiging

Uitnodiging voor de 79e Sneekweek

 

te houden op het Sneekermeer, de Zoutepoel en de Goingarypster Poelen
van 2 tot en met 7 augustus 2014 voor alle erkende eenheidsklassen.

 

De Sneekweek is een evenement welke, conform regel 89.1(c) RvW, wordt georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.) opgericht in 1851.

 

De officiële opening van de Sneekweek zal plaatsvinden op vrijdag 1 augustus 2014 om 21:00 uur in het stadhuis van Sneek. Deze bijeen­komst is alleen toegankelijk voor genodigden.

 

Na de opening vindt er om ca. 22.00 uur een Vlootschouw plaats door de Sneekergrachten. De vlootschouw zal worden afgenomen door de Vlootvoogd van de Sneekweek, de heer J.A. Jorritsma, Commissaris der Koning van Fry­slân. Aan deze vlootschouw nemen alleen de schepen deel die hiervoor zijn uitgenodigd.

 

Ingeschreven deelnemers melden zich:

  • op vrijdag 1 augustus, 's middags tussen 15.00 en 18.00 uur in café-restaurant 'De Kajuit', Dompleane 1 te Sneek (bij Jachthaven Domp I) of
  • op zaterdag 2 augustus vanaf 08.30 uur bij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland.

Hierbij worden de Sneekweekboekjes met de wedstrijdbepalingen en de deelnemersherinneringen aan de ingeschreven deelne­mers ver­strekt. 

Tevens zijn tegen betaling wedstrijdtekens en zeilwedstrijd-reglemen­ten (RvW 2013-2016) ver­krijgbaar. Deelnemers kunnen hier ook hun Sneekweek-pontpas laten maken. Hiervoor is een pasfoto nodig. Vergeet dus niet een pasfoto mee te nemen!

 

Elke deelnemer dient te beschikken over:

  • een geldig registratiebewijs van de ingeschre­ven boot én
  • een geldige wedstrijdlicentie van de verantwoordelijke persoon en
  • een geldige bemanningslicentie(s) van de bemanning(en)

 

1              De regels

Op de wed­strijdserie zijn van toepassing de Regels voor Wedstrijd­zeilen 2013 - 2016 (RvW) inclusief alle wijzigingen en aanvullingen en de bepalingen van het Watersportverbond daarbij, de voorschriften van de betreffende klassen en deze Aan­kondi­ging (tenzij enige van deze door de Standaard of de Lokale Wed­strijdbepa­lin­gen worden gewijzigd), de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), (behalve wanneer deze door de Lokale Wedstrijdbepalingen worden gewijzigd) en de Lokale Wed­strijdbepa­lin­gen inclusief de daarbij horende bijlagen.
Voor de teamwedstrijden is Appendix D en een aanvullende set Wedstrijdbepalingen van toepassing.

 

2              Reclame

Bij alle door de ISAF erkende internationale klassen én de Flashklasse die aan het evenement deelnemen kunnen bij de programma-uitreiking een sticker van de Hoofdsponsor van de Sneekweek uitgereikt worden. Deze sticker dient dan aan iedere zijde van de romp geplakt te worden. De afstand van het voorste gedeelte van de sticker tot aan het boegbeslag bedraagt ca. 10 cm terwijl de afstand van de bovenkant van de sticker tot de dekrand eveneens ca. 10 cm bedraagt.

 

3              Inschrijvingen

3.1         Alleen boten met een geldig meetcertificaat en ingeschreven door een verantwoordelijke persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW, zijn gerechtigd deel te nemen. Inschrijvingen dienen te worden ge­daan via het inschrijfformulier via onderstaande link:

 

 

Inschrijven voor de Sneekweek 

 

Vergeet niet dat iedere deelnemende zeiler over een licentie moet beschikken. Voor de verantwoordelijke persoon aan boord een "wedstrijdlicentie" en voor de bemanningen de "bemanningslicentie".
Deze beide licenties kunnen online aangevraagd worden bij het Watersport Verbond via
www.mijnwatersportverbond.nl voor het aanvragen van een startlicentie en/of meetbrief en licentie.watersportverbondonline.nl voor de bemanningslicentie. Tevens kan aan het loket van het wedstrijdkantoor voor EUR 3,-  een evenementenbemanningslicentie worden gekocht.

 

3.2          Betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend worden gedaan d.m.v. iDEAL

Pas nadat uw betaling via iDEAL is geslaagd bent u ingeschreven voor de Sneekweek en bent u als deelnemer zichtbaar op de website.

Wijzigen van een reeds gedane inschrijving kan uitsluitend via e-mail naar Marieke Guichard:  inschrijving@sneekweek.nl 

Bij terugtrekking na sluitingsdatum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

3.3          Sluiting van de inschrijving: Zondag 27 juli 2014

Schrijf je op tijd in voor dit evenement zodat je zeker bent van vermelding in het Sneekweek boekje en niet tegen extra administratiekosten aanloopt.

3.4          Voor inschrijvingen die na 27 juli 2014 worden ontvangen, wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 10,00 administratiekosten.

3.5          Om de wedstrijden van een klasse door te kunnen laten gaan moeten er op de sluitingsdatum tenminste 7 of meer boten per dag zijn ingeschreven.Indien er op de sluitingsdatum minder dan 7 maar tenminste 3 boten per dag zijn ingeschreven, kan er in die klasse gestart worden in een mix-klasse, waarbij meerder klassen worden samengevoegd in één start.

3.6          Wanneer het aantal inschrijvingen in een bepaalde klasse naar de mening van het Wedstrijdcomité te groot is, behoudt genoemd comité zich het recht voor deze klasse te splitsen.

De definitieve indeling wordt i.o.m. de klassenorganisatie bepaald. Als het Wedstrijdcomité beslist vooraf een klasse in meerdere groepen in te delen, dan is een door het Wedstrijdcomité gemaakte indeling geen grond voor een Verzoek om Verhaal. Dit wijzigt regel 62.1(a) RvW.

3.7          Het inschrijfgeld bedraagt :

Jeugdboot

€ 8,50 per dag

Éénmansboot

€ 12,25 Per dag

Tweemansboot

€ 16,00 Per dag

Driemansboot

€ 20,25 Per dag

Inschrijvingen staan open voor boten uit alle open eenheidsklassen.

Het inschrijfgeld blijft verschuldigd ook indien de boot tijdens het evenement niet start.

3.8         De deelnemers aan de Teamwedstrijden in de Regenboogklasse worden aangewezen door de besturen van de Koninklijke Watersportvereniging “De Kaag” en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek.

 

4              Wijzigingen van de Klassenvoorschriften

Er zijn geen wijzigingen van de klassenvoorschriften.

 

5              Aansprakelijkheid

5.1          De Koninklijke Watersport­vereniging Sneek, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aan­sprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/ of per­soonlijk letsel daar­bij inbegrepen, welke direct of indirect kan ont­staan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

5.2          Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimumdekking van € 1.500.000,00 per gebeurtenis.

 

6              Programma van de Wedstrijden

6.1         Dagelijks zal één wedstrijd worden geprogrammeerd. Het waarschuwingssein voor de eerste klasse zal om 9.55 uur worden gegeven. Het startschema zal worden vermeld in de wedstrijdbepalingen.

6.2          In de Regenboogklasse worden op zondag 3, dinsdag 5 en woensdag 6 augustus 2014 ´s avonds vanaf ca. 18.00 uur de zgn. "Holland-Friesland Teamwedstrijden" gehouden op een speciale wedstrijdbaan voor het eiland.

 

7              De baan

De wedstrijden zullen worden gezeild op de Sneekweekbanen

 

 

8              Prijzen

8.1  Voor iedere klasse worden dagprijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:

 

8.1    In de Jeugdklassen, (Optimist, Flits, Splash en RS-Feva) worden dagprijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:

Bij < 7 inschrijvers : 1 prijs (Mix-klasse)
Bij 7 t/m 10 inschrijvers : 2 prijzen
Bij 11 t/m 15 inschrijvers : 3 prijzen
Bij 16 t/m 20 inschrijvers : 4 prijzen
Bij 21 t/m 25 inschrijvers : 5 prijzen
Bij 26 t/m 30 inschrijvers : 6 prijzen
Bij 31 en meer inschrijvers : 7 prijzen

Voor de overige klassen zijn maximaal 5 dagprijzen beschikbaar:


Bij < 7 inschrijvers : 1 prijs (Mix-klasse)
Bij 7 t/m 10 inschrijvers : 2 prijzen
Bij 11 t/m 15 inschrijvers : 3 prijzen
Bij 16 t/m 20 inschrijvers : 4 prijzen
Bij 21 t/m en meer inschrijvers : 5 prijzen

 

 


Het aantal inschrijvers dat geregistreerd staat op de sluitingsdatum is hierbij bepalend!

Er zijn prijzen voor zowel stuurman als bemanning totaal maximaal drie per boot. Voor de 12-voetsjol is er voor de hoofdprijs- en dagprijswinnaars 1 prijs per boot, voor de Valk zijn er 2 prijzen per boot.

8.2          Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en de wedstrijd beëindigt, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.

8.3          Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, doch gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten, verminderd met één.

8.4          De stuurman en ieder lid van de bemanning van een prijswinnende boot ontvangt dezelfde dagprijs.

8.5          In alle klassen wordt over de totale wedstrijdserie één hoofd­prijs verzeild. Deze hoofdprijs wordt alleen uitgereikt aan klassen die minimaal 7 inschrijvers hebben en die alle dagen aan de serie hebben deelgenomen.

8.6       Voor de Vaurienklasse wordt regel 8.5 als volgt gewijzigd: In de Vaurienklasse wordt over de totale wedstrijdserie één hoofdprijs verzeild. Deze hoofdprijs wordt alleen uitgereikt wanneer gedurende vier dagen van het evenement minimaal 7 inschrijvers aan de serie hebben deelgenomen.

 

9              Ontzegging van hoger beroep

Het recht om in hoger beroep te gaan tegen beslissingen van het Protestcomité aangaande de kwalificatiewedstrijden wordt ontzegd. Het Watersportverbond heeft hiervoor toestemming verleend conform regel 70.5(a) en de bepaling van het Watersportverbond.

 

10           Informatie

Aanvullende informatie over logies, kamperen, kranen, trailerhelling, de Sneekweekpas, internettoegang en de feestavonden is te vinden via de optie AANVULLENDE INFORMATIE onder het menu-item SNEEKWEEK op deze website.

Hier vindt u vanaf 28 juli ook het startrooster, de wedstrijdbepalingen en eventueel overige wedstrijdinformatie.

 

Via Twitter @Sneekweek zal voorafgaand aan, en tijdens de Sneekweek ook informatie worden gegeven aan de deelnemers.


Voor informatie over inschrijvingen kunt u zich richten tot Marieke Guichard: inschijving@sneekweek.nl voor overige informatie kunt u zich richten tot het wedstrijdsecretariaat via het e-mail adres: wedstrijdzeilen@sneekweek.nl

of schriftelijk via KWS, Postbus 100,  8600 AL, Sneek

NB. Op dit mailadres en postbusadres worden géén inschrijvingen geaccepteerd.

 

Algemene informatie over de Sneekweek met leuke acties van onze sponsoren zal te vinden zijn op onze Facebook pagina: SneekweekZeilen en via Twitter: @SneekweekZeilen