iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

74ste Sneekweek

AANKONDIGING
 
voor de
 
74e Sneekweek
 
Nationale- en teamwedstrijden te houden op het Sneekermeer

 

van 1 tot en met 6 augustus 2009

 

De Sneekweek is een evenement welke, conform regel 89.1(c) RvW, wordt georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.) opgericht in 1851.

 

De officiële opening van de Sneekweek zal plaats vinden op vrijdag  31 juli 2009 om 21:00 uur op het stadhuis van de gemeente Sneek. Deze bijeen­komst is alleen toegankelijk voor genodigden.

 

Na de opening vindt er om ca. 22.00 uur een Vlootschouw plaats door de Sneeker grachten. De vlootschouw zal worden afgenomen door de Vlootvoogd van de Sneekweek, de heer J.A. Jorritsma, Commissaris der Koningin in de provin­cie Fry­slân. Aan deze vlootschouw nemen alleen de schepen deel die hiervoor zijn uitgenodigd.

 

Voor het geven van inlichtingen en het uitreiken van programma's houdt het Wedstrijdcomité zitting

-               op vrijdag 31 juli, 's middags tussen 15.00 en 18.00 uur in café-restaurant 'De Kajuit', Dompleane 1 te Sneek (bij Jachthaven Domp I)

-               op zaterdag 1 augustus vanaf  08.30 uur in het bureau 'Informatie' in het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland.

 

Hierbij worden op vertoon van een geldig registratiebewijs van de ingeschre­ven boot én een geldige startlicentie de programma’s met de wedstrijdbepalingen en de deelnemersherinneringen aan de deelne­mers ver­strekt. Tevens zijn tegen betaling wedstrijdtekens, zeilwedstrijd-reglemen­ten (RvW 2009-2012), geplastificeerde banenkaarten en protest­vlaggen ver­krijgbaar.

 
1              De regels

Op de wed­strijdserie zijn van toepassing de Regels voor Wedstrijd­zeilen 2009 - 2012 (RvW) inclusief alle wijzigingen en aanvullingen en de bepalingen van het Watersportverbond daarbij, de voorschriften van de betreffende klassen en deze Aan­kondi­ging (tenzij enige  van deze door de Standaard of de Lokale Wed­strijdbepa­lin­gen worden gewijzigd), de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), (behalve wanneer deze door de Lokale Wedstrijdbepalingen worden gewijzigd) en  de Lokale Wed­strijdbepa­lin­gen inclusief de daarbij horende bijlagen. Voor de teamwedstrijden is Appendix D en een aanvullende set Wedstrijdbepalingen van toepassing.

 

2              Reclame

Bij  alle door de ISAF erkende internationale klassen én de Flashklasse die aan het evenement deelnemen worden bij de programma-uitreiking een sticker van de Hoofdsponsor van de Sneekweek uitgereikt. Deze sticker dient aan iedere zijde van de romp geplakt te worden. De afstand van het  voorste gedeelte van de sticker tot aan het boegbeslag bedraagt ca. 10 cm terwijl de afstand van de bovenkant van de sticker tot de dekrand eveneens ca. 10 cm bedraagt.

 

3              Inschrijvingen

3.1          Alleen boten met een geldig meetcertificaat en ingeschreven door een verantwoordelijke persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW, zijn gerechtigd deel te nemen.

Inschrijvingen dienen bij voorkeur te worden ge­daan via het inschrijfformulier op de officiële website

van de KWS: www.sneekweek.nl

Bij inschrijving via internet wordt automatisch een bevestiging aangemaakt en u toegezonden per e-mail. Betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend via het afgeven van een éénmalige machtiging door de benodigde gegevens op het inschrijfformulier in te vullen. Bij inschrijving via internet dient u de u toegezonden mail via de aangegeven link te bevestigen.

Pas nadat u de mail heeft bevestigd bent u ingeschreven voor de Sneekweek.

Inschrijven kan  ook via het  bijgevoegd inschrijvings­for­mulier, dit kunt u opsturen naar:

KWS, Postbus 450, 8600 AL Sneek

In dat geval dient u voor betaling  gebruik maken van de machtiging op het inschrijfformulier.

Voor een inschrijving waarvan de machtiging of de bevestiging na 19 juli 2009 wordt ontvangen, wordt  het inschrijfgeld verhoogd met € 15,00 administratiekosten.

Wijzigen van een reeds gedane inschrijving kan uitsluitend via e-mail inschrijving@sneekweek.nl

Bij terugtrekking na sluitingsdatum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

3.2          Sluiting van de inschrijving: 19 juli 2009

3.3          De deelnemers aan de Teamwedstrijden in de Regenboogklasse worden aangewezen door de besturen van de Koninklijke Watersportvereniging “De Kaag” en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek.

3.4          Om de wedstrijden van een klasse door te kunnen laten gaan moeten er  op de sluitingsdatum tenminste 7 of meer boten per dag zijn ingeschreven.

3.5          Wanneer het aantal inschrijvingen in een bepaalde klasse naar de mening van het Wedstrijdcomité te

groot is, behoudt genoemd comité zich het recht voor deze klasse te splitsen.

Iedere deelnemer moet op het in­schrijfformulier de gewenste indeling (groep, niveau) aangeven.  De definitieve indeling wordt i.o.m. de klassenorganisatie bepaald. Als het Wedstrijdcomité beslist vooraf een klasse in  meerdere groepen in te delen, dan is de door het Wedstrijdcomité gemaakte indeling geen grond voor een Verzoek om Verhaal. Dit wijzigt regel 62 RvW.

3.6          Het inschrijfgeld bedraagt per dag:

Lark
€ 12,50
Schakel
€ 12,50
Regenboog           
€ 15,00
Top
€ 12,50
30 m2
€ 15,00
Vaurien
€ 12,50
22 m2
€ 15,00
Jan van Gent
€ 12,50
Randmeer
€ 15,00
Javelin
€ 12,50
Valk
€ 15,00
Finnjol
€ 10,00
Yngling
€ 15,00
Olympiajol
€ 10,00
Sailhorse
€ 12,50
Laser
€ 10,00
Efsix
€ 12,50
Laser Radial dames
€ 10,00
Pampus
€ 12,50
Laser Radial
€ 10,00
Laser 2
€ 12,50
Laser Master
€ 10,00
16 m2
€ 12,50
Contender
€ 10,00
Spanker
€ 12,50
Europe
€ 10,00
G2
€ 12,50
Flash
€ 10,00
470
€ 12,50
Splash
€ 7,50
Vrijheid
€ 12,50
Flits
€ 7,50
12 Voetsjol
€ 10,00
Optimist
€ 7,50


Inschrijvingen staan open voor boten uit alle open eenheidsklassen.

Voor klassen die niet genoemd zijn is het inschrijfgeld als volgt:

éénmansboot € 10,00 per dag

tweemansboot € 12,50 per dag. 

driemansboot € 15,00 per dag.

jeugdboot  € 7,50 per dag. 

Het inschrijfgeld blijft verschuldigd ook indien de boot tijdens het evenement niet start.

 

 

 

 

4              Wijzigingen van de Klassenvoorschriften

                Er zijn geen wijzigingen van de klassenvoorschriften.

 

5              Aansprakelijkheid

5.1          De Koninklijke Watersport­vereniging Sneek, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aan­sprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/ of per­soonlijk letsel daar­bij inbegrepen, welke direct of indirect kan ont­staan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

5.2          Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een geldige verze­ke­ring tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimumdekking van € 1.000.000,00 per gebeurte­nis.

 

6              Programma van de Wedstrijden

6.1            Dagelijks zal één wedstrijd worden verzeild. Het waarschuwingssein voor de eerste klasse zal om 9.55

                uur worden gegeven. Het startschema zal worden vermeld in de wedstrijdbepalingen.

6.2            In de Regenboogklasse worden ´s avonds vanaf  ca. 18.00 uur de zgn.  "Holland-Frie­sland             

                Teamwedstrijden" gehouden op 2, 4 en 5 augustus 2009 op een speciale wedstrijdbaan.

 

7              De baan

De wedstrijden zullen worden gezeild op de Sneekweekbanen (versie 2007).

 

8              Prijzen

8.1          Voor iedere klasse worden dagprijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:

bij  7 tot en met 10 inschrijvers:       2  prijzen

bij 11 tot en met 15 inschrijvers:      3  prijzen

bij 16 tot en met 20 inschrijvers:      4  prijzen

bij 21 tot en met 25 inschrijvers:      5  prijzen

bij 26 tot en met 30 inschrijvers:      6  prijzen

bij 31 en meer inschrijvers:                7  prijzen

                Het aantal inschrijvers dat geregistreerd staat op de sluitingsdatum is hierbij bepalend!

Er zijn prijzen voor zowel stuurman als bemanning totaal maximaal drie per boot.

8.2          Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en de wedstrijd beëindigt, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.

8.3          Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, doch gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten, verminderd met één.

8.4          De stuurman en ieder lid van de bemanning van een prijswinnende boot ontvangt dezelfde dagprijs.

8.5          In alle klassen wordt over de totale wedstrijdserie één hoofd­prijs verzeild.

 

9              Ontzegging van hoger beroep

                C2(f)       Het recht om in hoger beroep te gaan tegen be¬slissingen van het Protestco¬mité aangaande de kwalificatiewedstrijden wordt ontzegd. Het Watersportverbond heeft hiervoor toestemming verleend conform regel 70.5(a) en de bepaling van het Watersportverbond.

 

10           Informatie

                Informatie over starttijden vindt U vanaf  21 juli 2009 op de website van de Sneekweek

                                    www.sneekweek.nl

Hier vindt u ook het startrooster, de wedstrijdbepalingen en overige informatie.
Voor overige informatie kunt u zich schriftelijk richten tot het wedstrijdsecretariaat 
KWS, Postbus 450,  8600 AL, Sneek, of via wedstrijdzeilen@sneekweek.nl
NB. Op dit mailadres worden géén inschrijvingen geaccepteerd.

               

Mededelingen

  

Feestavond

Op donderdag 6 augustus is er weer de alom bekende “daverende donderdag”.  Deze grandioze slotavond  van de 74e Sneekweek wordt  georganiseerd in de feesttent naast “It Foarûnder” op het Starteiland.

Het programma hiervan is als volgt:

 

20.00 uur: uitreiking van de hoofdprijzen door prominenten.

 

21.00 uur: aanvang feestavond met medewerking van de band “Groove Department”

 

De kaarten voor deze avond kosten € 3,50 per stuk en zijn uitsluitend te bestellen tegelijk met de inschrijving voor de Sneekweek.  Zonder kaarten geen toegang tot de feesttent.

 

Ligplaatsen aan het Kolmeersland

Aan het Kolmeersland zijn ca. 450 ligplaatsen beschikbaar waar schepen tegen betaling kunnen worden afgemeerd. Voor zwaard­bo­ten zijn twee slip-ways op het Kolmeersland beschikbaar.

 

Terrein

Het Wedstrijdcomité zetelt in het bureau Informatie van het Wedstrijdcen­trum van de KWS op het Kolmeersland. Om het Kolmeersland te kunnen bereiken moet men gebruik maken van een pont. Voor houders van de Sneekweekpas is de overtocht met de pont gratis.

 

 

Er is een rechtstreekse verbinding per boot vanuit de stad vanaf de 1e Oosterkade naar het Kolmeersland.

Het Kolmeersland is bereikbaar met de Sneekermeerbus, welke een frequente dienst onderhoudt tussen het station van Sneek, de stad en het Kolmeersland.

 

Trailerhellingen en kranen

De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan de Sneekweek  kunnen, tegen contante betaling van € 12,50 per boot  (in- en uittakelen), gebruik maken van deze faciliteiten. Bij afwezigheid van de kraanbeheerder, de heer T. Postma, is deze telefonisch te  bereiken via 06-18125015. 

De kraan en trailerhelling zijn te vinden op een parkeerterrein waarvan de inrit ligt tegenover de afslag van de weg  naar het pontje van het Starteiland. Op dit parkeerterrein is voor deelnemers gelegenheid om de boottrailers te stallen.

Auto’s kunnen worden geparkeerd op het parkeerterrein van het Parkstrand .

In Sneek kan men eveneens bij onderstaande bedrijven gebruik maken van een kraan en/of trailerhelling en is eveneens een stallingmogelijkheid  voor auto´s en trailers:

·         Brandsma Jachten ´t Ges te Sneek, telefoon: 0515-425000.

·         Jachtbouw Boelsma, H. Bulthuisweg te Sneek, telefoon: 0515-433840 (geen trailerhelling).

·         Jachtverhuur L. v/d Pol, H. Bulthuisweg te Sneek, telefoon: 0515-421772 (geen trailerhelling).

Overige plaatsen voor het te water laten van schepen:

Jachthaven  De Domp I te Sneek (Trailerhelling)                                          tel: 0515-412559

Jachthaven  De Domp II Sneek (Trailerhelling)                                            tel: 0515-412­767

Jachtwerf Hospes te Sneek (Kraan)                                                                                 tel: 0515-412594

Jachtwerf Rimare, Oude Oppenhuizerweg 87 te Sneek (Kraan)                tel: 0515-412396

Jachtwerf Wilja, Oude Oppenhuizerweg 93 te Sneek (Kraan)                    tel: 0515-416273

 

Parkeren

Het is verboden auto’s op het terrein van de KWS nabij de kraan en trailerhelling, langs de weg of in de berm van de weg naar de pont te parkeren. Er kan geparkeerd worden op het parkeerterrein nabij de pont naast het parkeerterrein voor vergunninghouders, tevens kan er geparkeerd worden bij het Parkstrand vanwaar de pont naar het Starteiland eenvoudig te voet kan worden bereikt. Het parkeerterrein met de slagboom ervoor nabij de pont is tijdens de Sneekweek slechts toegankelijk voor vergunninghouders.

 

Logies

Voor eventuele logies kan men zich wenden tot het Informatiebureau V.V.V. in  Sneek, Tel 0515-414096.

 

Kamperen

Uitsluitend aan deelnemers aan de Sneekweek 2009 wordt de gelegenheid gegeven om te kamperen op het Kolmeersland tegen een redelijke vergoeding. Hier zijn nieuwe sanitaire voorzieningen aanwezig.

Op het Groot Schareiland kan ook gekampeerd worden, daar is echter geen accommodatie aanwezig.

Voor het kamperen bij het recreatiecentrum 'De Potten' dient men vooraf te reserveren.

In de jachthaven van het Paviljoen Sneekermeer is, na reservering, gelegen­heid voor aanleg van schepen.

In de jachthavens Domp I te Sneek is een volledig geoutilleerde kampeerge­legenheid.

Telefoonnummers voor reserveringen:

De Potten:                             0515-415205, e-mail: potten@rcn-centra.nl

De Domp:                             0515-412559/412767 

Paviljoen Sneekermeer:   0515-411322, e-mail: info@sneekermeer.nl 

 

Vroegtijdig reserveren is noodzakelijk in verband met de beperkte accommo­datie!

Sneekweekpas /Pasfoto

Iedere deelnemer krijgt, bij de programma-uitreiking, gratis een Sneekweek Pas. Deze pas geeft recht op een gratis overvaart met de pont naar en van het Kolmeersland en diverse andere reducties. De Sneekweekpas is gratis en  bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Vandaar dat deze pas alleen wordt afgegeven voorzien van een pasfoto.

Vergeet dus niet een pasfoto mee te brengen!

 

Draadloos internet op het starteiland

De KWS verzorgt in samenwerking met A1 Internet een WiFi punt voor draadloos internet op het Starteiland. Met een laptop, die voorzien is van een WiFi netwerkkaart kan men gebruik maken van dit wireless netwerk.

Om toegang te krijgen heeft u een unieke code nodig. Kaarten met deze codes zijn te koop bij het KWS Wedstrijdcentrum en it Foarunder.

De tarieven hiervan zijn:

Dagkaart    :  € 7,50, goed voor 24 uur internet

Weekkaart :  € 15,00 goed voor 7 dagen internet

De KWS zal tijdens de Sneekweek zo veel mogelijk mededelingen betreffende de wedstrijden actueel op de site www.sneekweek.nl zetten.

Zie voor overige informatie de beschikbare folder bij de verkooppunten.